Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Vision : Den Lærerige Forbindelse : Trivsel og læring

LÆRING

Vi vil udvikling og livslang læring. Det er særlig vigtigt i starten af livet. I Børne- og Ungepolitikken, som er ledestjernen for alt arbejde med børn og unge i Frederikssund Kommune, hedder det:

Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt”.

At være en del af sociale fællesskaber er nødvendigt for børn og unges trivsel, læring og udvikling.

Vi skal derfor tilbyde udfordrende og varierede læringsmiljøer, hvor læring i fællesskabet er grundstenen for den enkeltes udvikling. Vi har ambitiøse forventninger til alle børn og unge, så de får mulighed for at udnytte deres potentiale. Læringsmiljøet skal målrettes og tilpasses, så det bidrager til en høj faglighed, og gør børnene og de unge i stand til at indgå i et omskifteligt og digitalt samfund.

Vi har fokus på faglighed, udvikling og læring i vores børnehuse og på vores skoler og arbejder hårdt på at nå de opsatte mål. En del af de opsatte mål på området er nationale mål, som er gældende for alle kommuner, i forbindelse med folkeskolereformen.

Alle undersøgelser viser at børn, der trives, er mere modtagelige for at lære.
Vi arbejder med forskellige måder at lære på for at nå vores mål for skolen i Frederikssund Kommune:

 • Vi vil skabe en skole, hvor vi fokuseret arbejder med at hæve det faglige niveau, og hvor alle børn har det godt.

Vi arbejder med flere forskellige metoder:

 • True North
 • Cooperative Learning-øvelser
 • Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse

Fælles for alle tre metoder er, at de virker. De er gennemtestet af forskere, lærere og pædagoger og er anerkendte i undervisningsverdenen. Forskning i børns læring viser, at selve den måde, der undervises på, er altafgørende for at skabe faglig udvikling. Redskaberne giver os bedre kvalitet i skolerne og supplerer arbejdet med den nye skolestruktur.

 

TRIVSEL

Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv, og det er forældrene, som har hovedansvaret for barnets opvækst. Vi lægger stor vægt på forældresamarbejdet hvor forældre og fagfolk/professionelle sammen skaber de bedste rammer for børn og unges læring og trivsel.

Vi vil højne det faglige niveau og trivslen i daginstitutioner og skoler. Et trygt liv er også, at der over tid sker en positiv udvikling i daginstitutionerne i resultaterne omkring børnenes trivsel.

Der arbejdes med fokus på at inkludere elever i almenskolen, så de nationale mål for området nås.

Vi har fokus på at skabe gode sundhedsvaner i barndommen som kan bæres med ind i voksenlivet og skabe fundamentet for et godt og sundt liv. Fysisk velvære og sundhed understøtter trivsel og læring, så vi arbejder målrettet på at sikre en positiv udvikling i forhold til andelen af over- og undervægtige blandt skolelever.

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR LÆRING AT:

Kommunen som minimum skal ligge på normalfordelingen:

 • Behov for generel sprogindsats 85%.
 • Behov for fokuseret sprog indsats 10%.
 • Behov for særlig sprogindsats 5%.

Dansk og læsning:

 • Mindst 80% af alle skoleelever skal være gode til dansk/læsning.
 • Andelen af de allerdygtigte elever i dansk skal stige år for år.
 • Andelen af elever med dårlige resultater i dansk skal reduceres år for år.
 • Alle skoler skal have nået 80%-målet for dansk/læsning i 2016.

Matematik:

 • Mindst 80% af alle skoleelever skal være gode til matematik.
 • Andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år.
 • Andelen af elever med dårlige resultater i matematik skal reduceres år for år.
 • Alle skoler skal have nået 80%-målet for matematik i 2018.

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR TRIVSEL AT:

 • Der over tid skal ske en positiv udvikling i resultaterne af børnenes trivsel i børnehaven, og resultaterne skal som minimum ligge på linje med landsgennemsnittet.

Inklusion i almenskolen:

 • 96% af alle folkeskoleelever 0.-9. klasse, der har bopæl i Frederikssund Kommune, skal gå i en almenskole i 2015.

Krop og bevægelse:

 • Der er over tid skal ske en positiv udvikling i forhold til andelen af overvægtige og undervægtige blandt skoleelever.

Forældresamarbejdet for 0-6 årige:

 • Resultaterne af forældrenes svar på spørgsmål om forældresamarbejdet skal forbedres over tid.

Skole-hjem samarbejdet:

 • Resultaterne af forældrenes svar på spørgsmål om forældresamarbejdet skal forbedres over tid.
 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk