Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Vision : Den Naturlige Forbindelse : Bosætning og Byudvikling

BOSÆTNING

Vi spiller en væsentlig rolle i regionen som bosætningskommune. Vores position skal styrkes ved at sikre trygge og oplevelsesrige boligområder, gode tilbud til borgerne i form af handel, service og kultur- og fritidsmuligheder, ved at skabe attraktive erhvervsområder samt ved at styrke landskabet i planlægningen.

Boligen spiller en meget væsentlig rolle, da mange er knyttet til hele regionens arbejdsmarked.

En stor del af vores indbyggere pendler til arbejdspladser uden for kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde en tryg base for det familieliv og for de fritidsinteresser, der foregår uden for arbejdstiden.

BYUDVIKLING

Vi ønsker at sikre en bæredygtig byudvikling og kvalitet i omgivelserne. Det betyder, at byudvikling skal ske ud fra et helhedsperspektiv, under hensyn til beskyttelse af grundvand, landskab og natur, med omtanke for miljø og klima og med udgangspunkt i lokale kvaliteter.

Der skal sikres klare grænser mellem by og land, således at spredt og tilfældig byudvikling i det åbne land undgås. Desuden skal natur og landskab tænkes ind i udviklingen af nye boligområder, og her spiller samspillet med kommunens grønne struktur en vigtig rolle.

Bæredygtighed skal tænkes ind i udviklingen af nye byområder. Nye byområder skal inddrage hensynet til klimaforandringer, herunder bl.a. CO2-reduktion og klimatilpasning.

Desuden skal nye byområder være socialt bæredygtige ved at give plads til mangfoldighed og fællesskab. Byområder skal rumme en blanding af boligtyper- og størrelser, og der skal skabes fysiske rammer, der giver mulighed for et varieret byliv. I boligområder skal tiltag, såsom fællesfaciliteter, fælles udearealer og forbindelse til sammenhængende stisystemer, der kan understøtte det sociale liv og muligheden for et sundt og aktivt liv i lokalområdet, prioriteres højt i disponeringen af området.

VINGE
Vi har et af Danmarks største byudviklingsprojekter - Vinge. Med en størrelse på 370 ha og med plads til op til 8000 boliger og 4000 arbejdspladser vil Vinge være af regional betydning og bliver et vigtigt bosætningsområde i hovedstadsregionen. Vinge sætter Frederikssund på landkortet. Området tilvejebringer mulighed for nye boformer, etablering af større – også miljøtunge – virksomheder, ligesom området understøtter klyngedannelse indenfor clean-tech industrien og andre videnstunge højteknologiske virksomhedstyper. Vinge åbner mulighed for at afsøge og teste fremtidens energiformer og bæredygtighedsbegreber i samarbejde med verdens bedste aktører inden for smart city løsninger. Vinge bliver en by med plads til fremtidens byliv: en by, hvor man bor smartere. De erfaringer, vi indhenter i Vinge, kan føre til nye virksomheder, boformer og uddannelsestilbud i hele kommunen.

Læs mere om Vinge her

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR BOSÆTNING AT:

 • Frederikssund by og Vinges rolle som konkurrencedygtigt regionalt center skal styrkes. Det er her væksten især vil foregå.
 • Slangerup, Jægerspris og Skibby skal videreudvikles som attraktive bosætningsbyer med forskellige erhvervsudviklingsmuligheder.
 • Landsbyerne skal have mulighed for at tilpasse sig nutidige behov og tendenser samtidig med, at der værnes om landsbyernes særlige kvaliteter.
 • Boligudbygningen skal suppleres af omdannelse og fortætning inden for de eksisterende byer.
 • Naturen og landskabet skal indtænkes i udviklingen af nye boligområder og der skal opfordres til en nytænkning af boligbyggeriet, især bæredygtigt byggeri.
 • Boligudbygningen skal ske i balance med kommunens økonomi.

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR BYUDVIKLING AT:

 • Lokaliseringen af byfunktioner skal understøtte mulighederne for betjening med kollektiv trafik og minimere konflikterne mellem miljøbelastende byfunktioner og følsom anvendelse.
 • Der gives gode muligheder for byomdannelse af nedslidte byområder og at inddragelse af nye byzonearealer til boliger sker i en takt som er hensigtsmæssig i forhold til kommunens økonomi.
 • Grundvandsinteresserne tilgodeses i byudviklingen.
 • Lokale kvaliteter, landskab og grønne strukturer tænkes ind i udviklingen af nye byområder.

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR VINGE AT:

 • Der arbejdes målrettet på realiseringen af Vinge.
 • Verdens bedste aktører indenfor bæredygtighed og Smart City tester, demonstrerer og udstiller de nyeste tekniske løsninger i Vinge.
 • Vinge tiltrækker videnstunge virksomheder.
 • Tæthed , variation og gode forbindelser til de naturlige kvaliteter i området prioriteres højt. Tekniske og rekreative anlæg skal så vidt muligt integreres i områdets naturlige eller bymæssige udtryk, som bidrag til at skabe en attraktiv og levende by.
 • Der etableres et Living lab i Vinge – f.eks omkring bæredygtige energiløsninger.
 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk