Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Vision : Den Naturlige Forbindelse : Infrastruktur og Tilgængelighed

INFRASTRUKTUR – også den digitale kaldet SMART CITY

Bysamfund er afhængige af en god infrastruktur, der sikrer forbindelser inden for kommunen og ud i regionen. En kombination af individuel og kollektiv trafik er vigtig for at sikre en bæredygtig byudvikling. Kollektive trafikforbindelser og gode cykelforhold er velegnede til at forbinde de største bysamfund og dermed sikre betjening af de borgere, der ikke har bil.

Vi vil arbejde for at styrke den kollektive trafik mellem de større byer med hyppige afgange og letforståelige køreplaner.

I planlægningen af kommunens infrastruktur skal der lægges vægt på at skabe gode forhold for cyklister og fodgængere. Cykelrutenettet forbinder de enkelte byområder og vigtige rejsemål i og uden for byområderne. Der er lagt vægt på pendlermuligheder samt sammenhæng mellem det rekreative stinet og øvrige stinet, således at der er god adgang til kommunens rekreative områder. Med cykelstiplanen ønsker kommunen også at understøtte børns mulighed for selvtransport. Mange børn bliver i dag kørt til skole af deres forældre. Cykelstiplanen skal bidrage til, at vi kan tilbyde vores borgere et sammenhængende, velfungerende og sikkert stinet. Der skal endvidere fastholdes og videreudbygges fokus på drift og vedligehold.

Vejdirektoratet bygger en ny fjordforbindelse, som går over Roskilde Fjord og forbinder Frederikssund og Hornsherred. Fjordforbindelsen bliver knap 10 km lang 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund, og knap 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage. Vejdirektoratet forventer at åbne for trafik i 2019. Vi forventer at den nye Fjordforbindelse aflaster Kronprins Frederiks Bro væsentligt.

Vil du vide mere om den nye fjordforbindelse - se her

 

SMART CITY

En veludviklet og dækkende digital infrastruktur (bredbånd, fibernet, mobilt internet) er en afgørende forudsætning for fortsat vækst og udvikling og for at borgere og virksomheder kan udnytte de teknologiske muligheder optimalt. Bl.a. stiller nye teknologier såsom telemedicin nye øgede krav til hastigheden på nettet.

Vi har igangsat en Smart City plan med skarpt fokus på synergien imellem teknologi, samfund og borgere for at være en del af fremtidig byudvikling og for at effektivisere kommunale processer.

Konkret arbejder vi på en digital masterplan, hvor vi kombinerer egen infrastruktur og egne investeringer i fibernet, med private løsninger, sådan at alle borgere og virksomheder i Frederikssund Kommune inden 2020 garanteres, at der er høj hastighed til internet overalt.

 

TILGÆNGELIGHED

Hver dag færdes vi i trafikken. Det er en del af vores dagligdag at transportere os fra det ene sted til det andet - enten som fodgænger, cyklist, bilist eller noget andet. Vi ønsker at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. Arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed og mere tryghed er en fælles opgave.

Vi skal kobles bedre på det overordnede trafiksystem med motortrafikvej, S-togforbindelser og anden kollektiv trafikbetjening i den øvrige del af Hovedstadsområdet.

Den nye S-togsstation i Vinge er en vigtig brik og der arbejdes løbende med at tilpasse busdriften. Der er etableret en hurtig og direkte betjening mellem de største trafikknudepunkter samtidig med, at busdriften er prioriteret der, hvor de største passagerstrømme er.

Vi vil fremme et effektivt og sikkert cykelrutenet også på tværs af kommunegrænser f.eks. i form af supercykelstier. Sikre skoleveje kan opnås ved en kombination af et sammenhængende skolestinet, trafiksaneringer og adfærdsregulerende tiltag som f.eks. færdselsundervisning, trafikpolitikker og kampagner.

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR INFRASTRUKTUR AT:

 • Det regionale vejnet og den kollektive trafik udbygges efter behov i takt med byudviklingen i Frederikssundsfingeren, således at Frederikssunds rolle som regionalt center og trafikknudepunkt sikres. Det er et særskilt mål, at Frederikssundsmotorvejen etableres hurtigst muligt.
 • Tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for transport, herunder en god kollektiv trafik.
 • Udvikle et sammenhængende cykelstinet i høj kvalitet.
 • Der realiseres et sammenhængende rekreativt stinet i kommunen med gode forbindelser til rekreative stinet i nabokommunerne.

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR SMART CITY AT:

 • Inden 2020 er der høj hastighed til internet overalt i kommunen.
 • Etablere city wifi eller hot spots i vores bysamfund, som kan tilgås af borgere og turister.
 • Skabe en bæredygtig by: Smart City satsningen skal understøtte bæredygtigheds- og klimastrategier samt den videre udvikling af Frederikssund kommuneplan.
 • Skabe et innovativt Frederikssund: Skal bidrage til nye produkter, by- og boligformer og serviceløsninger, der giver lokal beskæftigelse og konkurrencefordele for erhvervslivet.
 • Skabe et interaktivt Frederikssund: Smart City skal aktivt involvere borgerne som medskabere i projekter og løsninger.

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR TILGÆNGELIGHED AT:

 • Udvikle fremkommeligheden, sikkerheden og trygheden på det kommunale vejnet.
 • Styrke gang- og cykeltrafiks andel af den samlede transport og dermed gøre flere borgere fysisk aktive, herunder flere børn selvtransporterende.
 • De rekreative stier skal give gode muligheder for oplevelser af f.eks. landskaber og natur til fods og på cykel og så vidt muligt forløbe i fredelige grønne omgivelser.
 • Der i tilknytning til de større bysamfund sikres gode muligheder for dagligdagens rekreation, motion og bevægelse.
 • Vi vil målrette tiltag, der sikrer elevernes tryghed og sikkerhed.
 • Fodgængere skal kunne komme rundt i byerne på sammenhængende ruter med rimelig komfort og tilstrækkelige krydsningsmuligheder. Der skal i forbindelse med nye anlæg samt renoveringsprojekter sikres en god tilgængelighed for handicappede og gangbesværede.
 • Stinettet skal være sikkert, trygt og fremkommeligt med god komfort (i god stand) og med god sammenhæng.
 • Pendlere skal gives bedre mulighed for at vælge cykel eller gang som dagligt transportmiddel eventuelt i kombination med kollektiv transport.
 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk