Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Vision : Den Naturlige Forbindelse : Klima og Miljø

DEN NATURLIGE FORBINDELSE

KLIMA

Vi er allerede i dag udsat for ekstreme vejrfænomener. Vi har en meget lang kyststrækning ud til Roskilde Fjord og Isefjord, samt flere store vandløb. Vi er derfor sårbare over for både højvandshændelser og kraftigt regnvejr, der kan give oversvømmelser af lavtliggende områder langs både kyst og vandløb. Klimaet er under forandring, og i fremtiden forventes det, at disse vejrfænomener bliver endnu kraftigere.

Løsningsmulighederne i forhold til klimaudfordringerne er mange, varierede og af forskellig størrelse og omfang. Mange af områderne har komplekse udfordringer, der kræver omfattende analyse for at finde den bedste og mest effektive løsning. Vi ønsker i samarbejde med stat, andre kommuner, Frederikssund Forsyning og private grundejere at realisere en række mål. Det er nødvendigt at samarbejde på tværs, hvis klimaudfordringerne skal løses.

MILJØ

Som klimakommune er vi forpligtet til at nedbringe CO²-udslippet fra egne aktiviteter, hvilket bl.a. vil ske ved øget fokus på energiforbruget i de kommunale bygninger. Vi tilskynder derudover generelt til energiforbedringer og -besparelser i både nye og eksisterende byområder. I forbindelse med kommunens varmeplanlægning undersøges mulighederne for en bæredygtig udvikling af fjernvarmeforsyningen i Frederikssund og Slangerup og udvikling af varmeforsyningen i kommunens landsbyer.

Vi har også en ambition om bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald. Affald består i bund og grund af værdifulde ressourcer, som vi skal sikre genanvendt og nyt­tiggjort i langt højere grad end i dag. Samtidig vokser presset på vores ressourcer – de grundstoffer, som vi bruger til at producere nye ting med – som stille og roligt er ved at slippe op. Grundstoffer som findes i vores affald. Vores opgave som kommune er at sikre, at disse ressourcer bliver effektivt indsamlet og genanvendt og derved brugt i produktionen af nye varer. De aktiviteter som vi be­slutter at sætte i gang skal være medvirkende til, at vi alle er med til at sikre vores ressourcer. Vores vision er derfor – Fra affald til ressource.

BÆREDYGTIGHED

Vi ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden. Der kan være tale om miljømæssig bæredygtighed, men også social og økonomisk bæredygtighed, og derfor vedrører bæredygtighed alt fra miljøhensyn og klimatilpasning til økonomi, kulturarv, byliv og sundhed.

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR KLIMA AT:

 • Der skal udarbejdes en beredskabsplan rettet særskilt mod oversvømmelser, både fra højvande og skybrud.
 • Indsatsen overfor klimaforandringerne skal prioriteres. Der, hvor der er de største ejendomsværdier, er der også de største potentielle tab. Her vil det være oplagt at fokusere på at private og offentlige aktører sætter ind, hver på deres ansvarsområder og med deres midler.
 • Ved lokalplanlægning skal der ved disponering af lokalplanområdets areal tages hensyn til vandets strømningsveje og oversvømmelsesrisici fra både skybrud, havvandsstigninger, vandløb og stigning i grundvandsspejl. Det skal vurderes, om der skal stilles særlige krav i lavtliggende arealer og strømningsveje, eksempelvis til bygningers sokkelkote, mulighed for kælder eller om lavtliggende arealer og væsentlige strømningsveje helt skal friholdes for bebyggelse.
 • Andre kommunale planer, såsom vandforsyningsplaner og trafikplaner, skal udarbejdes under hensyntagen til klimasikring. Det kan f.eks. være sikring af vandboringer, pumpestationer, kontrolanlæg, strømforsyning og trafikanlæg mod kraftig nedbør og højvande.
 • Andre beredskabsplaner, f.eks. på vandværker, hospitaler, institutioner og stationer, bør udarbejdes under hensyntagen til klimasikring.
 • Nye infrastrukturanlæg, såsom større vejanlæg, skal udformes så de kan håndtere fremtidens skybrud. I den forbindelse skal det vurderes om vejene med fordel kan dimensioneres til at håndtere overfladevand fra omkringliggende arealer også, dvs. ikke kun fra vejene selv (såkaldte skybrudsveje).
 • På sigt skal kloaksystemet og overfladevandsafledning udformes, så der ved skybrud kun står mere end 10 cm vand på terræn på steder, hvor det ikke medfører skader på ejendomme eller kritiskinfrastruktur.
 • Når der vælges løsninger på oversvømmelsesproblemer, skal der indtænkes andre fagområder og interesser, såsom kultur, natur og fritid. På den måde kan opnås synergieffekter.
 • Det skal vurderes om store digeløsninger giver den mest optimale sikring mod stigende havvandstande. Hvis det er fordelagtigt at arbejde med løsninger, som dækker flere kommuner på en gang er det naturligt at staten står for opgaven – gerne i et samarbejde med de berørte kommuner.

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR BÆREDYGTIGHED AT:

 • Sikre en udvikling, der skaber de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden.
 • Der skal satses på vedvarende energikilder og vedvarende energi skal udgøre en betydelig del af kommunens elforbrug.
 • Inddrage det grønne element, landskabet og naturen i planlægningen af nye byområder for at sikre kvalitet og identitet, men også at fremme en sund livsførelse og biodiversitet og samtidig give mulighed for øget nedsivning af overfladevand.
 • Det nye erhvervsområde i Vinge skal have en grøn og bæredygtig profil med mulighed for opstilling af vindmøller.
 • Borgere og virk­somheder håndterer affald som en værdifuld ressource. Med tiden forsvinder begrebet affald, og det er blevet selvfølgeligt at tænke: Affald = ressourcer.

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk