Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Vision : Den Naturlige Forbindelse : Natur og Oplevelser

NATUR

Vi er kendetegnet ved oplevelsesrige landskaber, der udgør en vigtig og karaktergivende del af kommunen med et aktivt landbrugserhverv, levende landsbysamfund, mangfoldig natur og som arena for fritidsoplevelser. Kommunens landskaber ligger yderst i hovedstadsregionens grønne kiler. Det er her, at storbyens grønne kiler for alvor udfoldes og tilbyder oplevelsen af et tæt og varieret morænebakkelandskab med kig til to fjorde. Fjordlandet er det dominerende landskabselement i kommunen og der er aldrig langt til vandet. Med store skove, ådale, lange kyststrækninger og spændende kulturhistorie har Frederikssund Kommune en stor variation i de åbne landskaber med mange attraktive karaktertræk.

I landskabet skal også landbruget naturligvis tilgodeses. Til forskel fra mange andre kommuner i hovedstadsregionen er vi en reel landbrugskommune med ca. 190 km² landbrugsareal og omkring 127 husdyrbrug. De største landbrugsejendomme og de største husdyrbrug ligger typisk vest for fjorden på Hornsherred med husdyrbrugene koncentreret i den sydlige ende.

 

OPLEVELSER

Vi ønsker at fremhæve vores styrkepositioner indenfor natur, kultur samt historien om vikingerne og gøre dem endnu bedre.

Vi vil være et af de mest foretrukne turismesteder for turister, der ønsker aktive oplevelser i naturen. Vores unikke fjordlandskab med 2 af Danmarks største fjorde, vores smukke skove samt nationalparken Skjoldungelandet indbyder til aktive oplevelser og bevægelse i naturen. Vi vil derfor satse på dem, der ønsker at være aktive i naturen.

Vi byder på et rigt og varieret kulturliv i form af Jægerspris Slot, Selsø Slot, Færgegården, J.F. Willumsens Museum, teatre, vikingespil, musikfestivaler indenfor jazz, pop og rock mv.

Kulturinstitutionerne manifesterer sig på hver deres måde både inden for og uden for kommunen. De danner rammer om fællesskaber og kulturel dannelse og de skaber oplevelser for og med borgerne gennem undervisning, formidling, udstillinger, koncerter og andre kulturelle aktiviteter.

De aktiviteter, vi skaber for vores borgere, skal også kunne anvendes af turister, ligesom de aktiviteter, vi skaber for turister, også skal kunne anvendes af vores borgere.

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR NATUR AT:

 • Værdierne i naturen, kulturarven og landskabet skal beskyttes og vedligeholdes, da de er store aktiver for kommunen.
 • Det enkelte biotop, naturområde mv. beskyttes enkeltvis, men at der lægges særlig vægt på at beskytte helheder og de større, sammenhængende naturområder.
 • Bevare og forbedre områder, hvor der er eller kan skabes levesteder og spredningsmuligheder for det vilde plante- og dyreliv og at sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelse og fremme af det naturlige dyre- og plantelivs udviklingsmuligheder.
 • Der skal gøres en indsats for at beskytte naturressourcerne, herunder grundvandet.
 • Landskabet skal aktiveres i den måde der byudvikles på – naturen skal ind i byen og borgerne skal kunne komme ud i naturen.
 • Forskellen på by og land skal fastholdes, og overgangen mellem by og land skal skabes i harmoni med lokale kvaliteter.

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR OPLEVELSER AT:

 • Arbejde for at øge antallet af oplevelsespakker i naturen, ligesom vi vil synliggøre de mange muligheder, der er i naturen.
 • Udbrede kendskabet til vores fysiske seværdigheder endnu mere og samtidig sikre en øget synlighed på de mange begivenheder, der foregår i vores kommune.
 • Arbejde for, at vi står endnu stærkere som udflugtsmål.

Byens rum:

 • Udvikling af byrum: Kulturinstitutioner og aktiviteter skal være med til at aktivere byrum som mødesteder og give liv.
 • Aktive mødesteder i naturen: Der etableres faciliteter, der gør udvalgte områder til mødesteder i naturen med mulighed for mangeartede aktiviteter som f.eks. sejl- og vandsport, fitness, gang, løb og cykling.
 • Involvering: Borgere, erhvervsliv, foreningsliv, kulturinstitutioner og andre interessenter involveres tidligt i processen, når nye byrum og faciliteter skal etableres. De skal være aktive medspillere og initiativtagere i forhold til udvikling af nye byrum og aktiviteter.
 • Infrastruktur: Det skal være muligt at komme til aktiviteter på tværs af kommunen. Borgerne har mulighed for at bevæge sig trygt mellem bopæl og aktivitetssteder ad stisystemer eller veje.
 • Kunst og kulturarv: Fortidsminder, attraktioner, kulturarv og kunst i det offentlige rum skal synliggøres og formidles.
 • Eksperimenter: Eksperimenter med indretning af byrum og tilhørende aktiviteter skal afprøves. Der kan arbejdes med midlertidig udnyttelse af områder for at afprøve de faktiske behov før det permanente skabes.

Faciliteter:

 • Brugertilfredshed: Brugerne oplever sig hørt og ansvarliggjort i forhold til den daglige anvendelse af faciliteterne. Brugerne oplever sig inddraget i planlægning, udvikling og etablering af faciliteter.
 • Nærhed: Et rigt og varieret udbud af faciliteter i lokalområderne særligt i forhold til aktiviteter for børn og unge.
 • Ambitiøse og nytænkende faciliteter: Ved nyetablering og renovering af faciliteter skal muligheden for mere ambitiøse og fleksible faciliteter afprøves og efterstræbes.
 • Synlighed og tilgængelighed: Der skal være nem adgang til information om faciliteterne og deres muligheder. Der skal være nem adgang til overblik over faciliteternes udnyttelse med muligheder for booking af ikke-anvendt tid. Faciliteterne er som udgangspunkt tilgængelige for foreninger, selvorganiserede og borgere i kommunen.
 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk