Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Vision : Den Personlige Forbindelse : Aktive borgere og fællesskaber

AKTIVE BORGERE OG FÆLLESSKABER

Kommunen skabes af de medborgere, der bor og lever i by, landsby og landområderne. Borgerne engagerer sig der, hvor det giver mening for den enkelte at deltage. Vi satser på dialog og fællesskab mellem medborgerne, de frivillige, det lokale erhvervsliv, politikerne og de kommunale medarbejdere for at udvikle de bedste løsninger med de ressourcer, der er til rådighed.

Vi ønsker at give den enkelte, lokalsamfundet, de frivillige og virksomhederne mest muligt ansvar. Vi er klar til at overlade opgaver til borgere og andre, der kan gøre det bedre og billigere. Det skal naturligvis ske i et samarbejde med kommunen, som har det overordnede ansvar for, at opgaven bliver løst – og for at pengene bliver brugt til de rigtige formål.

Livet i kommunen præges af frivillige, det organiserede foreningsliv, aftenskolerne og de øvrige kulturelle, interessebetonede foreninger, spejdergrupper mm. Det levende liv er et udtryk for borgernes engagement, hvor aktiv deltagelse, medbestemmelse og demokrati er nøglebegreber.

Vi satser på mennesker og muligheder og ønsker at understøtte den enkelte. Vi ønsker at sætte borgeren i stand til at være en del af fællesskaberne. I udviklingen af den kommunale service indgår derfor en satsning på de personlige forbindelser mellem aktive borgere, virksomheder og Frederikssund Kommune.

Vi understøtter foreningslivet og frivillighed for der igennem at sikre og udbygge borgernes muligheder for deltagelse i/eller organisering af aktiviteter.

Vi satser på de personlige forbindelser og med fokus fra Kommunikationspolitikken arbejder vi med åbenhed, lydhørhed, dialog og borgerinddragelse, så aktive borgere er engagerede i Frederikssund Kommune. Det forudsætter at der er let adgang for borgere og virksomheder for at blive hørt, at der er brugbare information til rådighed og at der er en imødekommende og professionel betjening. Medarbejderne arbejder efter værdierne: Dygtighed, engagement og samarbejde. God og rettidig information skal understøtte vores arbejde med at profilere og synliggøre Frederikssund Kommune.

Vi skal være sammenhængende med få, synlige indgange og en koordineret opgaveløsning. Vi satser på gode forbindelser til borgere og virksomheder som aktive medspillere og finder de bedst mulige løsninger uanset hvilke udfordringer, der måtte være.

Mangfoldighed og fokus – det levende liv - er den overordnede vision i Fritidspolitikken. Mangfoldighed og fokus er en overordnet målsætning, der skal sikre et bredt udbud af muligheder og er samtidig en erkendelse af, at det er nødvendigt at skabe fokus og prioritere, for at skabe en skarpere profil.

Vi ønsker at understøtte og udvikle byområder, lokalsamfund og naturens rammer for et aktivt fritids-, idræts-, og kulturliv.

Et mangfoldigt udbud og fokuserede initiativer spiller en væsentlig rolle for at gøre kommunen attraktiv for både eksisterende såvel som potentielle borgere i kommunen. Borgernes involvering i og brug af faciliteter og aktiviteter er helt central for den lokale tilknytning og sammenhængskraften i den geografisk spredte kommune.

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR AKTIVE BORGERE OG FÆLLESSKABER AT:

Foreningslivet:

 • Foreningsudvikling: I et tæt samarbejde mellem foreninger, organisationer og kommune skal der etableres fortløbende foreningsudviklingstilbud. Udvalgte foreninger udpeges og understøttes som fyrtårne. Frederikssund Kommune skal have fokus på en samlet og målrettet indsats for de frivillige foreninger. Foreningerne understøttes i deres aktiviteter økonomisk og via passende faciliteter med fokus på aktiviteter for børn og unge.
 • Frivillighed: De frivillige i foreningerne skal opleve, at det er nemt at være frivillig. De frivillige skal anerkendes. De frivillige ledere skal understøttes i deres ledelsesopgaver i foreningerne.
 • Formidling: Borgerne skal sikres let, digital adgang til information om foreningernes mange aktiviteter og tilbud.
 • Rådgivning og vejledning: Foreningerne understøttes med råd og vejledning.
 • Samarbejde: Der skal etableres konkrete samarbejder foreningerne imellem. Samarbejde mellem dagtilbud, skoler, klubber, kulturinstitutioner og foreninger skal styrkes og resultere i konkrete projekter og samarbejder. Samarbejde omkring børn og voksne med særlige behov skal fremmes.
 • Involvering: Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Kulturrådet og Idrætsrådet inddrages løbende i strategiske drøftelser om centrale emner som: foreningernes muligheder, børn og unge, voksne og ældre, handicapområdet, borgernes sundhed, aktiviteter og faciliteter. Den enkelte forening involveres i konkrete drøftelser om dens vilkår og rammer.

Selvorganisering:

 • Eksperimenter: Faciliteter stilles til rådighed for selvorganiserede aktiviteter. Betingelserne herfor, f.eks. betaling, fastlægges. Der eksperimenteres med forskellige former for understøttelse i forhold til aktiviteter.
 • Synlighed og information: Det skal være let for borgerne at få overblik over faciliteter, attraktioner og aktiviteter såvel udendørs som indendørs, byrum, naturområder, stier og veje.
 • Kommunikation og netværk: Der skal skabes muligheder for nem kommunikation mellem selvorganiserede, hvor man kan udveksle informationer om og udvikle fælles aktiviteter.

Talentudvikling:

 • Definition: Der skal sammen med Frederikssund Idrætsråd, Kulturrådet og Frederikssund Musikskole udarbejdes en lokal definition og beskrivelse af talent og elite indenfor idræt og musik. Opgørelse over potentielle talenter – enkeltpersoner og hold. Opgørelsen udarbejdes i samråd med Frederikssund Idrætsråd, Kulturrådet, Frederikssund Musikskole og foreninger.
 • Talentudviklingsområder: På baggrund af definitionen og opgørelsen over talenter fastlægges udvalgte talentudviklingsområder.
 • Talentudviklingsprogrammer: For de udvalgte områder og i samarbejde med interessenter indenfor området udarbejdes og iværksættes mindst ét talentudviklingsprogram og der igangsættes proces for yderligere talentudviklingsprogrammer.

Kommunikation:
I kommunikationspolitikken er opstillet følgende målsætninger. Vi arbejder for at:

 • Stille brugbar information til rådighed for borgere og virksomheder.
 • Gøre det let for borgerne og virksomhederne at blive hørt.
 • Give alle borgere god service og professionel betjening.
 • Motivere borgerne til at deltage i den lokale debat.
 • Profilere og synliggøre Frederikssund Kommunes aktiviteter.
 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk